Privacyverklaring

*English below

JazzOut biedt een variatie aan diensten en lessen. Om deze diensten te kunnen leveren hebben we bepaalde data van je nodig.  

We vinden het belangrijk dat je weet dat onze service betrouwbaar, persoonlijk en simpel is. Daarom zoeken we altijd naar manieren om onze service nog simpeler te maken en proberen we je persoonlijke behoeften tegemoet te komen. 

Om de service zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat we weten welke dienst je bij JazzOut gebruikt en waarvoor je hebt geregistreerd. Daarom linken we de informatie tussen de verschillende diensten binnen JazzOut aan elkaar. 

JazzOut verwerkt je gegevens omdat we je persoonlijk willen informeren wanneer we voor jou interessante informatie hebben. Deze informatie kan gaan over events, de nieuwsbrief, veranderingen in het schema voor lessen of events waarvoor je hebt geregistreerd of voor ander nieuws.
We gebruiken de volgende communicatiekanalen: telefoon, e-mail, Facebook, SMS, Whatsapp en Messenger. We kiezen het kanaal waarbij wij denken dat het de beste keuze is. 

Onze belofte 

In deze privacyverklaring laten we zien hoe we omgaan met jouw gegevens. In dit document kun je lezen welke data we verwerken en welke invloed jij hebt hierop. De privacyverklaring is verdeeld in enkele hoofdstukken. 

Deze privacyverklaring geldt voor alle data die JazzOut van je heeft en geldt voor alle members, leraren, cliënten, gebruikers, partners en samenwerkingsverbanden. 

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens

Alle onderdelen van JazzOut gebruiken dezelfde privacyverklaring. Jouw gegevens worden verwerkt door een lid van de JazzOut crew. 

2. Gegevensverwerking

In onderstaand overzicht vind je opsomming van de meest belangrijke gegevensverwerking. Het doel van deze opsomming is om je duidelijkheid te geven in welke gegevens we gebruiken als je gebruik maakt van onze diensten. In deze opsomming vind je ook de keuzes die je zelf hebt. 

Je gegevens worden nooit publiek gemaakt of gebruikt. (Facebook, site, instagram etc.) All je gegevens worden behandeld door een lid van de JazzOut crew. 

Het grootste gedeelte van gegevens die we nodig hebben zijn essentieel voor de diensten die we leveren omdat we de mogelijkheid moeten hebben je te contacteren voor nieuws, veranderingen, betalingen, locaties etc.

GegevensVerplichtMet toestemmingNotities
Voor- en achternaamxWe hebben je volledige naam nodig voor de betaling en Algemene voorwaarden
E-mailadresxVoor contacteren en PayPal
Phone numberxVoor meer urgent contact, informatie en recaps. 
Je wordt toegevoegd aan de Whatsappgroep voor recaps en informatie.
Bank account numberx (als je met je bankaccount betaald)Na betaling hebben we je bankgegevens. We slaan dit nummer niet op, het blijft in ons bankaccount.

JazzOut bewaard je gegevens voor in ieder geval 5 jaar in het archief. We gebruiken deze gegevens enkel voor nieuwsbrieven en statistieken binnen JazzOut. Nadat we je gegevens niet meer nodig hebben verwijderen we deze uit ons archief. 

JazzOut zal nooit jouw gegevens verkopen aan of delen met anderen. 

Wanneer je meer dan één dienst bij JazzOut gebruikt, linken we je gegevens per dienst. Op deze manier kunnen we je kortingen aanbieden en up-to-date houden met nieuws waarvan we denken dat die interessant voor je is. 

3. Je rechten

Inzicht
Je hebt het recht om je eigen persoonlijke informatie in te zien. Dit betekent dat je bij ons aanvraag mag doen naar je persoonlijke gegevens en waar we het voor gebruiken.
Deze aanvraag doe je door een e-mail te sturen naar  contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl en inzicht in je gegevens aan te vragen.
Je kunt vragen voor:
Inzicht in de gegevens die we van je hebben
Inzicht in de workshops waaraan je hebt deelgenomen
Inzicht in de lessen waaraan je hebt deelgenomen
Inzicht in de status van je betaling

Veranderingen
Geef het ons door wanneer je gegevens veranderen. Dit kun je het best doen door een e-mail te sturen naar  contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl met de veranderingen die doorgevoerd moeten worden.

Weigering om je gegevens te gebruiken
Je mag weigeren om JazzOut je gegevens te laten gebruiken wanneer de betreffende gegevens niet gebruikt worden voor noodzakelijke doeleinden, voor het uitvoeren van een regeling of voor wettelijke verplichtingen.
Wil je een weigering indienen, doe dat dan via e-mail. Stuur die naar  contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl met het onderdeel van weigering en de reden waarom. 

Recht op vergetelheid
In sommige gevallen heb je het recht op vergetelheid en zal JazzOut je persoonlijke gegevens wissen. Dit gebeurd wanneer je toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken en je deze toestemming expliciet intrekt. Wil je gebruik maken van het recht op vergetelheid, stuur dan een e-mail naar  contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl.

Een klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale supervisor, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kun je doen door naar hun website te gaan. 

Herzien, Okt. 2020


JazzOut offers a variety of services and classes. Because of these services JazzOut has certain data of you.

We think it is important that you know that our service is reliable, personal and simple. That is why we are always looking for ways to simplify our service to you and we try to fit your personal needs.

To service you as well as possible it is necessary that we know which service at JazzOut you use and registered for. That is why we link information between different services within JazzOut.

JazzOut processes your data because we want to inform you personally when we think we have relevant information for you. This information could be tips about events, newsletters, changes of plans for events or classes you registered for or other news.
We use telephone, E-mail, Facebook, SMS, WhatsApp and Messenger as communicational ways. We use the channel we think suits best for the purpose.

We promise

In this privacy statement we show you how we handle your data. In this document you can read which data we process and which influence you have on this. This privacy statement is divided in several chapters.

This privacy statement works for all data JazzOut handles from you. This statement applies to all members, teachers, clients, users, partnerships and coöperations.

1. Who is responsible for processing your data?

All departments of JazzOut use the same privacy policy. Your data will be processed by a member of the JazzOut crew.

2. Data processing

Here you’ll find a summary of the most important data processing. The goal of this summary is to give you a proper view of the data we use if you make use of one of our services. In this summary you can also find which choices you can make yourself.

We never use data about you in public. (Facebook, site, instagram etc.) All your data is handled by a member of the JazzOut crew.

Most of the data we need is essential for the services we deliver, because we need the possibility to contact you for news, changes, payment arrangements, location etc.

DataMandatoryWith PermissionNotes
First name + SurnamexWe need your full name for billing information
and Terms of agreement
Email addressxFor contact or Paypal
Phone numberxFor more urgent contact, information en recaps. 
You will be added to a WhattsApp group for 
recaps and information. 
Bank account numberx (if you pay by bankaccount)When you pay us we have your bank
account number. We do not store this
number, it stays in our bank account.

JazzOut keeps your data for at least 5 years in the archive. We only use your data for newsletters and statistics within JazzOut. After we do not need your data anymore we will remove your data from our archive. 

JazzOut will never sell or share your data with others. 

If you use more than one service of JazzOut, JazzOut will connect your data. In this way we can offer you discounts and up-to-date news which we think is of interest to you.

3. Your rights

Insight
You have the right of insight in your own personal data. This means that you can request us to show your personal data and where we use them for.
You can do this by send an email to contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl  and ask for insight in your personal data.
You can ask for:

  • Insight in the data we have from you
  • Insight in the workshops you attended so far
  • Insight in the classes you attended so far
  • Insight in the state of your payment

Changes
You can contact us for any changes regarding your data. You can do this by send an email to  contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl with the changes which have to be made.

Objection to processing your personal data
You can object to processing your personal data by Jazzout, when they are not used for necessary purposes, as executing an arrangement of obtain an legal obligation. If you want to object, do so by sending an email to contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl with your objection and your reason. 

Right to oblivion
In some cases you have the right that JazzOut removes your personal data. You have approved the use of your data before, but you withdraw your permission. JazzOut will remove your data in this case. If you want to use your right of oblivion, do so by sending an email to contact@jazzoutnijmegen.nl / contact@jazzoutdenbosch.nl.

File complaint
You have the right to file a complaint with the national supervisor, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). You can do so through the website of de AP.

Revised, Oct. 2020